The Sutra Remembering The Three Jewels

༅༅། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ རྗེས་ དྲན་པའི་མདོ་བ ཞུགས་སོ། །

’phags pa dkon mchog gsum rjes su dran pa’i mdo (Tib.)
Ārya-ratnatraya-anusmṛti-sūtra.(Skt.)

The Sutra Remembering the Three Jewels

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྟན་འདས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྟན་པ།

THAM CHÄ KHYEN PA LA CHHAG TSHÄL LO / DI TAR SANG GYÄ CHOM DÄN DÄ DE NI DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG PAR DZOG PÄI SANG GYÄ RIG PA DANG SHAB SU DÄN PA /
Homage to the Omniscient One! Purified and consummate, Victorious, Virtuous and Transcendent, thus-gone, foe-destroying, Entirely Perfect Buddha, full of wisdom,

བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐེུས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ། བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་ལྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ།

DE WAR SHEG PA / JIG TEN KHYEN PA / KYE BU DUL WÄI KHA LO GYUR WA / LA NA ME PA / LHA DANG MI NAM KYI TÖN PA / SANG GYÄ CHOM DÄN DÄ TE /
the blissfully proceeding, the knower of the world, charioteer and subduer of beings, the unsurpassable, and teacher of gods and men: such is Buddha, Victorious, Virtuous and Transcendent.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ། དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ། བཟོད་པས་བརྐྱན་པ།  བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི།  དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲས་པ།  མཚན་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ།

DE ZHIN SHEG PA DE NI SÖ NAM DAG GI GYU THUN PA / GE WAI TSA WA NAM CHÜ MI ZA WA / ZÖ PÄ GYÄN PA / SÖ NAM KYI TER NAM KYI ZHI / PE JÄ ZANG PO NAM KYI DRÄ PA / TSHÄN NAM KYI ME TOG GYÄ PA /
He who is thus-gone exemplifies the merit which is his cause; in him no root of virtue is ever worn away; through his manifold patience he is exceedingly beautiful. He is the treasure-ground of merit; adorned with the tokens of enlightenment, he is graced with the flowers of the marks of Buddhahood.

སྦྱོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ། མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ། དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ།  ཤེས་རབ་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ།  སྟོབས་རྣམས་ལ་བརྫི་བ་མེད་པ།

CHÖ YUL RÄN PAR THUN PA / THONG NA MI THUN PA ME PA / DÄ PÄ MÖ PA NAM LA NGÖN PAR GA WA / SHE RAB ZIL GYI MI NÖN PA / TOB NAM LA DZI WA ME PA /
All he does is seasonable and opportune and nothing inharmonious mars the sight of him. True joy indeed he gives to those who open up their hearts to him in faith. Through the brilliance of his wisdom he is unconfounded, and against his power there is no victory.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ གྲོང་ ཁྱེར་ དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ ཀྱི་དེད་དཔོན།

SEM CHEN THAM CHÄ KYI TÖN PA / JANG CHUB SEM PA NAM KYI YAB / PHAG PÄI GANG ZAG NAM KYI GYÄL PO / NYA NGÄN LÄ DÄ PÄI DRONG KHYER DU DRO WA NAM KYI DE PÖN /
He is the teacher of all living beings, the father of all bodhisattvas, the king of all superior ones; he is the guide of those who journey to the city of Beyond Affliction.

ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། གསུང་རྣམ་པར་དག་པ། དབྱངས་ སྙན་པ།  སྐུ་བྱད་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ།  སྐུ་མཚུངས་པ་མེད་པ།

YE SHE PAG TU ME PA / POB PA SAM GYI MI KHYAB PA / SUNG NAM PAR DAG PA / YANG NYÄN PA / KU CHÄ TA WÄ CHHOG MI SHE PA / KU TSHUNG PA ME PA /
His wisdom is unbounded, his assurance is beyond imagining. His speech is altogether pure, well tuned and sweet to hear. Gazing on him one is never sated; his body is beyond compare.

འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ། གཟུགས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ། གཟུགས་མེད་པ་དག་དང་མ་འདྲེས་པ། སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། ཕུང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།  ཁམས་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ།  སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བསྡམས་པ།  མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བཅད་པ།  ཡོངས་ སུ ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།

DÖ PA DAG GI MA GÖ PA / ZUG DAG GI NYE WAR MA GÖ PA / ZUG ME PA DAG DANG MA DRE PA / DUG NGÄL DAG LÄ NAM PAR DRÖL WA / PHUNG PO DAG LÄ RAB TU NAM PAR DRÖL WA / KHAM NAM DANG MI DÄN PA / KYE CHHE NAM DAM PA / DÜ PA NAM SHIN TU CHE PA / YONG SU DUNG WA DAG LÄ NAM PAR DRÖL WA /
By the realm of desire he is unstained, and by the realm of form is wholly uncontaminated; he is not mingled with the formless. He is altogether free from misery, and from the aggregates he is utterly and altogether free. The elements have no hold on him; he has mastery of the sense powers. All bonds he has completely severed and from all pain he is perfectly and totally released.

སྲེད་པ་ལས་གྲོལ་བ།  ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ།  ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།  འདས་པ་དང་།  མ་བྱོན་པ་དང་།  ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ།

SE PA LÄ DRÖL WA / CHHU WO LÄ GÄL WA / YE SHE YONG SU DZOG PA / DÄ PA DANG / MA JÖN PA DANG / DA TAR JUNG WÄI SANG GYÄ CHOM DÄN DÄ NAM KYI YE SHE LA NÄ PA /
No craving does he have; he has passed beyond the stream. Perfect is his wisdom; and in the wisdom of the Buddhas past, present and to come he has made his dwelling.

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ། འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ།

NYA NGÄN LÄ DÄ PA LA MI NÄ PA / YANG DAG PA NYI KYI THA LA NÄ PA / SEM CHEN THAM CHÄ LA ZIG PÄI SA LA SHUG PA TE / DI DAG NI SANG GYÄ CHOM DÄN DÄ KYI KU CHHE WÄI YON TÄN YANG DAG PA NAM SO /
In nirvāṇa where all suffering is transcended he does not abide; his abode is in the very summit of perfection, residing in that place where he perceives all living beings. Such are the sublime qualities that are the greatness of the Buddha, Victorious, Virtuous and Transcendent.

དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ།  བར་དུ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ།  དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ།  མ་འདྲེས་པ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།  ཡོངས་སུ་དག་པ།  ཡོངས་སུ་ བྱང་བ།

DAM PÄI CHHÖ NI THOG MAR GE WA / BAR DU GE WA / THA MAR GE WA / DÖN ZANG PO / TSHIG DRU ZANG PO / MA DRE PA / YONG SU DZOG PA / YONG SU DAG PA / YONG SU JANG WA /
The sacred Doctrine is righteous in the outset, righteous in the middle, righteous in the end; in its meaning excellent and in its words and syllables likewise. It is integral and unalloyed; it is all-sufficing, altogether pure and purifying.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱས་ཆོས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ། ནད་མེད་པ། དུས་ཆད་པ་མེད་པ།  ཉེ་བར་གཏོད་པ།  འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ།  མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ།

CHOM DÄN DÄ KYI CHÖ LEG PAR SUNG PA YANG DAG PAR THONG WA / NÄ ME PA / DÜ CHHÄ PA ME PA / NYE WAR TÖ PA / DI THONG WA LA DÖN YÖ PA / KHÄ PA NAM KYI SO SO RANG GI RIG PAR JA WA /
Well spoken is this Dharma by the Victorious, Virtuous and Transcendent. It is a perfect way of seeing and is devoid of ailment; it is perennial and leads us onward. To see this Dharma is to fulfill one’s purpose; the wise will see in it their self cognizing wisdom.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་སྟོན་པ། ངེས་པར་འབྱུང་བ། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ། མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ། བརྟེན་པ་ཡོད་པ། རྒྱུ་བ་བཅད་པའོ། །

CHOM DÄN DÄ KYI SUNG PÄI CHÖ DUL WA LA LEG PAR TÖN PA / NGE PAR JUNG WA / DZOG PÄI JANG CHUB TU DRO WAR CHE PA / MI THUN PA ME CHING DÜ PA DANG DÄN PA / TEN PA YÖ PA / GYU WA CHÄ PAO /
The Dharma spoken by the Victorious, Virtuous and Transcendent is shown to be well-tempered to the instruction and the needs of all. It drives us from saṁsāra and causes us to go to perfect Buddhahood. It is free from contradiction and in it all is summarised. It is totally to be relied upon; it is a cutting of the root.

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ།  རིགས་པར་ཞུགས་པ།  དྲང་པོར་ཞུགས་པ།  མཐུན་པར་ཞུགས་པ།  ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།  ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།

THEG PA CHHEN PÖI GE DUN NI LEG PAR ZHUG PA / RIG PAR SHUG PA / DRANG POR ZHUG PA / THUN PAR ZHUG PA / THÄL MO JAR WÄI Ö SU GYUR PA / CHHAG JA WÄI Ö SU GYUR PA /
The Saṅgha of the Mahāyāna comprises those who have well entered, wisely entered, entered with straight forwardness and aptitude. Right it is to join our hands before them, and right to make prostration.

བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་གྱི་ཞིང་ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆེན་པོ་སྦྱོན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ།  ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱོན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆེན་པོའོ།

SÖ NAM KYI PÄL GYI ZHING YON YONG SU JONG WA CHHEN PO JIN PÄI NÄ SU GYUR PA / KUN TU YANG JIN PÄI NÄ SU GYUR PA CHHEN PO O /
They are the glorious field of merit. They are the perfect recipients of gifts; they are the object of offering; everywhere and always they are the worthy object of all offering.

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ༎

PHAG PA KÖN CHHOG SUM JE SU DRÄN PÄI DO DZOG SO /
Thus ends the Sublime Sūtra of Remembering the Three Jewels.

 

Source:

The Sutra Remembering the Three Jewels. Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. www.fpmt.org

The Sutra “Remembering the Three Jewels” is one of Shakyamuni Buddha’s earliest teachings. It is valuable to all Buddhist traditions as a way of remembering the Three Jewels and deepening faith in them. The Three Jewels: The Buddha, the teacher or guide; the Dharma, his teachings; and the Sangha, the community of practitioners.