Buổi Học Ngoài Trời, Thực Hành Lòng Từ Bi.

Học trò của Lama Nawang Kunphel đang có một buổi học ngoài trời, thực hành hạnh từ bi.

              

     

             

Cho các con ngỗng ăn 

       

     

Cho cá ăn như là cách thực hành lòng từ bi và bố thí  ở  hồ nơi cá được phóng sanh.