Ý nghĩa của Anumodana (tùy hỉ) là gì?

Anumodana nghĩa là tùy hỉ với các hành động tích cực của người khác. Hay nói đơn giản nó nghĩa là cảm kích thật lòng với các hành động tích cực của người khác.

Điều này rất quan trọng và là cách dễ nhất để tích lũy công đức. Chỉ bằng cách hoan hỉ với các hành động tích cực của người khác, chúng ta có thể tích lũy các công đức này, chẳng hạn: nếu một người có được công đức rất lớn qua việc cứu sống 100 người, chúng ta có thể chỉ hoan hỉ điều anh ta đã làm và đó là cách chúng ta ở nhà tích lũy công đức tương tự như của anh ta trong vài giây. Đó là sức mạnh của Anumothana tùy hỉ với các hành động tích cực của người khác.

Ở Thailand người ta thường nói rằng “Tôi sẽ đưa công đức của tôi hay bun cho bạn”. Nhưng thật ra bạn không thể chuyển bun của bạn hay công đức của bạn cho ai đó chỉ đơn giản bằng cách nói như vậy, tuy nhiên nếu người khác anumothana hay tùy hỉ công đức của bạn thì người đó có thể tương tự tích lũy  công đức như bạn có.

Việc thực hành Anumothana là cách dễ nhất và đơn giản nhất tích lũy nhiều công đức trong rất ít thời gian, ngoài ra sự thực hành này cũng giúp cho chúng ta giảm đi sự tự mãn và đố kỵ và gia tăng sự yêu thương và lòng từ bi đối với những người khác. Đây là một trong bảy phần thực hành trong Phật Giáo hay saptavidhā-anuttarapūjā.

Bảy phần thực hành là:

  1. Quỳ lạy, đối trị của sự kiêu hãnh
  2. Cúng dường, đối trị của tham lam
  3. Sám hối, đối trị của sân giận
  4. Tùy hỉ hay Anumothana, đối trị của ghen tỵ
  5. Thỉnh cầu chuyển Pháp luân, đối trị của vô minh
  6. Thỉnh cầu các bậc thầy trường thọ, đối trị của tà kiến
  7. Hồi hướng công đức, đối trị của hoài nghi

Lama Nawang Kunphel