Chương Trình Xây Dựng Bảo Tháp tại Ladakh – 2021

Bảo Tháp, Biểu Tượng cho Tâm và Trí của Đức Phật

Nhờ lực của tinh tấn và nhẫn nhục ba la mật,
Nguyện cầu cho bảo tháp này là một vật thể qua đó hàng ngàn người tích lũy công đức cho nhiều thế hệ này sang thế hệ khác và Nguyện cầu cho những công đức mang lại an lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình và Nguyện cầu cho Phật pháp tồn tại trên thế giới này chừng nào mà chúng sinh còn tồn tại trên thế giới này.

Bảo tháp là một biểu tượng mạnh mẽ của tiềm năng vô hạn của tâm. Vì chúng đại diện cho tâm giác ngộ.

Bảo tháp này chứa đầy 5000 Tsa Tsa linh thiêng, hàng triệu 26 câu chú khác nhau và ba phiên bản của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajna Paramita Sutra) trong tổng số 16 quyển cùng với tuyển tập các câu chú, một quyển, và các xá lợi của Đức Phật do thượng tọa Rigzin cúng dường, những tấm vải được gia trì từ HIS EMINENCE GADEN TRIPA, HIS EMINENCE THIKSAY Rinpoche của NGÀI, His Eminence Geshe Nawang Sangye và những viên thuốc bốn tantra được ban phước bởi HIS EMINENCE GADEN TRIPA và nhiều viên thuốc thiêng khác từ Tây Tạng và nhiều tu viện khác

Nguyện cầu cho thế giới không còn đại dịch

Nguyện cầu cho những ai bị đói đều có được thức ăn

Nguyện cầu cho những ai bị khát có được nước uống

Nguyện cầu cho những người bị bệnh sẽ bình phục

Nguyện cầu những ai đang bị căng thẳng tìm được bình yên

Nguyện cầu những ai bị xa cách được đoàn tụ

Nguyện cầu những ai đang ở trong luân hồi đạt được niết bàn

Nguyện cầu cho Tymon Diep Luc tìm được an lạc trong mọi kiếp và được sinh về cõi tịnh độ 

Lama Nawang Kunphel